OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego :

Przebudowa instalacji kotłowni (modernizacja, wymiana pieca z olejowego na gazowy itd.) w Budynku Centrum Kultury.

Ogłoszenie nr 564674-N-2019 z dnia 2019-06-25 r.

Centrum Kultury “Kłobuk” działając zgodnie z art.93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759z późn. zm.), zawiadamia o unieważnieniu postępowania na wykonanie w/w zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ponieważ : – cena oferty przewyższa kwotę 150 000 zł, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zadania.

Postępowanie zostało unieważnione na mocy art.93 ust.1 pkt 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).

UZASADNIENIE W dniu 17.07.2019 r. Zamawiający wyznaczył termin do składania i otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na w/w zadanie w trybie przetargu nieograniczonego. W wyznaczonym terminie złożono jedną ofertę, której wysokość przekracza zaplanowaną kwotę na realizację tego zadania:

CJ Automatyka Cezary Jakubczak

CENA BRUTTO: 467 702,00 zł

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Skip to content