Załączniki dostępne tutaj!!


PYTANIE Z DNIA: Lipiec 9 10:11:47 2019

OD: CJ AUTOMATYKA mgr inż. Maciej Podsiadło

Mam pytanie odnośnie przetargu dot. modernizacji kotłowni w centrum kultury “Kłobuk”. Kiedy możliwa była by wizja lokalna na miejscu w centrum?

Odpowiedź: Wizyta jak najbardziej wskazana. Godziny pracy obsługi technicznej w Centrum Kultury to 8.00 – 15.00. Ze względu na okres organizacji imprez prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w sprawie umówienia godziny.


PYTANIE Z DNIA: Lipiec 9 10:11:47 2019

OD: CJ AUTOMATYKA mgr inż. Maciej Podsiadło

Czy należy wykonać tylko projekt budowlany i wykonawczy kotłowni oraz instalacji gazowej czy też jeszcze projekt instalacji elektrycznej kotłowni?

Odpowiedź: Proszę o zapoznanie się z PFU. Sekcja “Instalacja elektryczna”.


PYTANIE Z DNIA: Lipiec 9 10:11:47 2019

OD: CJ AUTOMATYKA mgr inż. Maciej Podsiadło

Czy inwestor występował już bo warunki przyłączenia do sieci gazowej do przedsiębiorstwa gazowniczego bo jeśli chcecie to zadanie zrealizować jeszcze w tym roku to trzeba się pośpieszyć bo prócz wykonania projektów to czeka się jeszcze na wydanie takich warunków a one są w dużej mierze podstawą na której opiera się przy projektowaniu kotłowni i jej parametrów.

Odpowiedź: Tak, warunki przyłączenia do sieci gazowej są już wydane, a umowa z zakładem energetycznym została podpisana. Punkt odbioru jest już zainstalowany w budynku.


PYTANIE Z DNIA: Piątek Lipiec 5 11:41:26 2019

OD: CJ AUTOMATYKA mgr inż. Maciej Podsiadło

Treść: Czy dokumenty dot. przetargu na modernizację kotłowni w ośrodku kultury mogą być wysłane droga elektroniczna tj oferta plus oświadczenia ? jeśli tak to na jaki mail i do kiedy?

Odpowiedź: Prosimy o przesłanie drogą poczty tradycyjnej, gdyż w przypadku e-maili nie będzie możliwe zachowanie procedur związanych z tajemnicą dotyczącą szczegółów oferty. Otwarcie kopert z ofertami następuje protokolarnie.


Zamawiający :

Centrum Kultury „Kłobuk”

11-730 Mikołajki

ul. Kolejowa 6

NIP 742 18 57 546

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

na

Przebudowa instalacji kotłowni (modernizacja, wymiana pieca z olejowego na gazowy itd.) w Budynku Centrum Kultury”

Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

Z A T W I E R D Z A M

Zamówienie objęte wsparciem ze środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zgodnie z warunkami określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operację typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego umową o przyznaniu pomocy Nr 00001-65170-UM1620056/18.

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

 1. Opis przedmiotu zamówienia – PFU – Załącznik nr 1
 2. Formularz ofertowy – Załącznik nr 2
 3. Oświadczenie – Załącznik nr 3
 4. Wzór umowy
 5. Wykaz robót
 6. Wykaz osób
 7. Oświadczenie o przynależności do GK
 8. Zobowiązanie podmiotu trzeciego
 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Centrum Kultury „Kłobuk”

ul. Kolejowa 6

11 – 730 Mikołajki

Adres strony internetowej: www.ckklobuk.pl

 1. Tryb udzielenia zamówienia.
  1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawą PZP”.
  2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.
 2. Opis przedmiotu zamówienia.
  1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie inwestycyjne pn. „ Przebudowa instalacji kotłowni (modernizacja, wymiana pieca z olejowego na gazowy itd.) w Budynku Centrum Kultury w formule zaprojektuj i wybuduj” w oparciu o Program funkcjonalno-użytkowy, zwane dalej „Przedmiotem Umowy”.
  2. Budynek jest wpisany indywidualnie do rejestru zabytków województwa warmińsko – mazurskiego.
  3. Zakres rzeczowy Przedmiotu Umowy obejmuje w szczególności:
   1. inwentaryzacja stanu istniejącego,
   2. wykonanie wymaganych pomiarów i badań koniecznych do opracowania rozwiązań projektowych,
   3. pozyskanie mapy do celów projektowych,
   4. opracowanie stosownie do potrzeb i ustaleń z zamawiającym roboczego wstępnego projektu budowlanego w postaci odpowiadającej szczegółowością zawartości projektu budowlanego w celu uzyskania akceptacji Zamawiającego,
   5. opracowanie materiałów do uzyskania wszelkich stosowanych wymaganych dla realizacji inwestycji uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, zatwierdzeń, zgłoszeń, badań, zaleceń itp. od właściwych organów lub instytucji
   6. wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego wraz z infrastrukturą techniczną wewnętrzną, zewnętrzną, niezbędnymi badaniami, inwentaryzacjami i uzgodnieniami i instalacjami wg potrzeb, spełniającego co najmniej wymagania zawarte w PFU wraz ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (STWOiR), zwanego dalej „dokumentacją” – w projekcie uwzględnić należy wymagania zamawiającego dotyczące tablicy promocyjnej – wykonanie i montaż tablicy promocyjnej jest również objęte przedmiotem niniejszego zamówienia),
   7. opracowanie planów BIOZ,
   8. wg potrzeb: opracowanie projektu organizacji ruchu,
   9. uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji administracyjnej zatwierdzającej projekt budowlany i zezwalającej na wykonanie robót budowlanych,
   10. wykonanie robót budowlanych zadania inwestycyjnego po wytyczeniu robót w terenie przez uprawnionego geodetę Wykonawcy,
   11. sporządzenie dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej Zamawiającemu,
   12. prowadzenie dziennika budowy, jeżeli jest wymagany,
   13. przygotowanie rozliczenia końcowego robót,
   14. opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji – 2 egzemplarze w wersji papierowej,
   15. opracowanie instrukcji p.poż. oraz oznakowanie obiektu zgodnie z instrukcją,
   16. uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji zezwalającej na użytkowanie obiektu,
   17. przekazanie zrealizowanych obiektów Zamawiającemu.
  4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi program funkcjonalno-użytkowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ.
  5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.
  6. Wspólny Słownik Zamówień:

I. Klasyfikacja usług projektowych wg słownika CPV.

71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71321200-6 Usługi projektowania systemów grzewczych

II. Klasyfikacja robót budowlanych wg słownika CPV.

45000000-7 Roboty budowlane

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331110-0- Instalowanie kotłów

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
 3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6.
 4. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane.
 5. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (art.29 ust 3a ustawy Pzp) osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:
  1. wykonania robót ziemnych,
  2. wykonania robót instalacyjnych elektrycznych,
  3. wykonania robót montażowych.
 6. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane w punkcie 3.10. czynności. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę ww. osób oraz kontrolowanie tego obowiązku przez Zamawiającego i przewidziane z tego tytułu sankcje określone są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do siwz.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 1. Termin związania ofertą.
  1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy PZP).
  2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.
 2. Opis sposobu przygotowywania ofert.
  1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:
   1. wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy i firmy podwykonawcy;
   2. oświadczenia wymienione w rozdziale 9 niniejszej SIWZ;
   3. W przypadku wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów – Zobowiązanie tego podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów wg załącznika nr 3 do SIWZ,
   4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;
  2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.
  3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
  4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
  5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję.
  6. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.
  7. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
  8. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści.
  9. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
  10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego, (ul. Kolejowa 6, 11- 730 Mikołajki) i oznakować w następujący sposób: Oferta przetargowa na „Przebudowa instalacji kotłowni (modernizacja, wymiana pieca z olejowego na gazowy itd.) w budynku Centrum Kultury w formule zaprojektuj i wybuduj” nie otwierać przed 24 czerwca 2019 r. godzina 10.15 i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.
  11. Zamawiający informuje, iż oferty składane wpostępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, zwyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśliWykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześniewykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
  12. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcęzłożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte(zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, któreinformacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia izaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.
  13. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniunieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.
  14. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa wrozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawozastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna zaskuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iżdane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.
  15. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
   1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Centrum Kultury „Kłobuk”.
   2. kontakt do inspektora danych osobowych: Monika Bark tel 895 277 104, e – mail: [email protected].
  16. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowa instalacji kotłowni (modernizacja, wymiana pieca z olejowego na gazowy itd.) w budynku Centrum Kultury w formule zaprojektuj i wybuduj” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,
  17. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp,
  18. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,
  19. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,
  20. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,
  21. posiada Pani/Pan:
   1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
   2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;
   3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;
   4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,
  22. nie przysługuje Pani/Panu:
   1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
   2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
   3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie:

skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

**Wyjaśnienie:

prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

 1. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty podwarunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminemskładania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jakskładana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone„ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniupoprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.
 2. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzezzłożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek znapisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszejkolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymiofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.
 3. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełnianiawarunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średnikurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania.
 4. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZPzostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP).

Cena ofertowabrutto 60%

Cena najtańszej oferty

C = —————————————– x 60pkt

Cena badanej oferty

Termin gwarancji i rękojmi – 40 %

Sposób przyznania punktów w kryterium „Termin gwarancji i rękojmi”:

Zamawiający przyzna punkty w przedmiotowym kryterium w zależności od długości zaoferowanego przez Wykonawcę w formularzu oferty okresu gwarancji i rękojmi, zgodnie z następującymi zasadami:

  1. jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji i rękojmi w minimalnym wymiarze, tj. na 36 miesięcy licząc od dnia odbioru zrealizowanego zadania otrzyma 0 pkt
  2. jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji i rękojmi w wymiarze 48 miesięcy licząc od dnia odbioru zrealizowanego zadania otrzyma 20 pkt
  3. jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji i rękojmi w wymiarze 60 miesięcy licząc od dnia odbioru zrealizowanego zadania otrzyma 40 pkt

W powyższym kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 40 pkt.

 1. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:

L = C + G

gdzie:

– całkowita liczba punktów,

– punkty uzyskane w kryterium „Cena ofertowa brutto”,

– punkty uzyskane w kryterium „Termin gwarancji i rękojmi”

 1. Ocena punktowa w kryterium „Cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego powyżej.
 2. Ocena punktowa w kryterium „Termin gwarancji i rękojmi” dokonana zostanie na podstawie terminu gwarancji wpisanego w ofercie.
 3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.
 4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.
 5. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy PZP).
 6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.

Wzór umowy, stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.

 1. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
  1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.
  2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.
Skip to content