OGŁOSZENIA O PRZETARGACH na każde stoisko odrębnie dostępne są na Zamówienia publiczne (bip.gov.pl)

Organizator: Centrum Kultury „Kłobuk” z siedzibą w Mikołajkach, ul. Kolejowa 6, 11-730 Mikołajki, REGON 790676292, NIP 742-18-57-546, ogłasza przetarg ustny (licytację) na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami geod. 200/9 i 200/8, położonej w granicach obrębu geodezyjnego Mikołajki. 

Podstawa: Regulamin przetargu ustnego (licytacji) z 09.06.2023 r. obowiązujący u Organizatora, 

dostępny www.ckklobuk.bip.gov.pl w zakładce zamówienia publiczne.  

1. Oznaczenie nieruchomości według KW, położenie nieruchomości jej powierzchnia: 

Przedmiotem przetargu jest wydzierżawienie części nieruchomości gruntowych oznaczonych numerami geod. 200/9 i 200/8, o łącznej powierzchni 3528 m2, położonych w Mikołajkach przy Placu Wolności, obręb geod. Mikołajki z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej.

  • Nie dopuszcza się lokalizacji tzw. pojazdów typu „food truck”, mobilnej gastronomii.
  • Nie dopuszcza się montażu stoisk do nawierzchni miejsca dzierżawy. 
  • W przetargu przewiduje się do wylicytowania maksymalnie liczbę dwóch miejsc przez 
  • tego samego licytanta. 

Dla działek 200/9 i 200/8 Sąd Rejonowy w Mrągowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi 

księgę wieczystą nr OL1M/00038575/7.  

Do wydzierżawienia przeznacza się część ww. nieruchomości o powierzchni 4 m2-  2m x 2m- 

miejsca nr 1-20.

Oznaczenie nieruchomości na załączniku graficznym nr 1 do ogłoszenia. 

Dodatkowym warunkiem przetargu jest prowadzenie działalności gospodarczej na dzień podpisania umowy na terenie Gminy Mikołajki od co najmniej 12 miesięcy.  

2. Cena wywoławcza czynszu dzierżawnego: 2 200,00 zł (dwa tysiące dwieście złotych) brutto/za cały okres umowy. 

3. Wysokość wadium: 1 100,00 zł (jeden tysiąc sto złotych). 

Wpłata wadium w pieniądzu musi być zaksięgowana na rachunku bankowym Centrum Kultury „Kłobuk” w Mikołajkach, BS Węgorzewo Nr 24 9350 0001 0000 0462 2072 0001 najpóźniej w dniu 22.06.2023 r. W tytule przelewu należy podać numer sprawy („wadium ds. CK.D.XX.2023” gdzie XX to numer stoiska) lub dokładną lokalizację przedmiotu dzierżawy. 

4. Przetarg odbędzie się w dniu 26.06.2023 r. o godz. 13.15 w Sali ABC Centrum Kultury Kłobuk w 

Mikołajkach, ul. Kolejowa 6 11-730 Mikołajki 

5. Opis nieruchomości: Przedmiot dzierżawy położony jest w Mikołajkach, w centralnej części miasta przy Placu Wolości, w sąsiedztwie kładki dla pieszych. W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się zabudowa mieszkaniowa i usługowa oraz Jezioro Mikołajskie. Infrastruktura techniczna: nie dotyczy. 

6. Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania: Powyższą część nieruchomości rzeznacza się do wydzierżawienia na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, bez prawa grodzenia terenu oraz lokalizacji tzw. pojazdów typu „food truck”, mobilnej gastronomii. Termin zagospodarowania  ieruchomości: nieokreślony. 

7. Okres dzierżawy: na czas oznaczony, obejmujący 1 sezon, tj.: od 01.07.2023-30.09.2023 r. 

8. Ograniczenia nieruchomości: nieruchomość jest wolna od obciążeń hipotecznych. Nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi.  

9. Minimalne postąpienie: 100,00 zł (sto złotych) 

10. Wpłacone wadium podlega: 

a) zaliczeniu na poczet czynszu dzierżawnego zaoferowanego przez oferenta, który wygra przetarg 

b) zwrotowi pozostałym uczestnikom przetargu – niezwłocznie po zakończeniu przetargu, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych, w wartości nominalnej, bez oprocentowania 

c) przepada, jeżeli oferent, który wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy, przetarg uznaje się wówczas za niebyły. 

11. W przetargu mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które uiszczą wadium w terminie do 22.06.2023 r. i okażą komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowód potwierdzający jego wpłatę. Każda osoba przystępująca do przetargu zobowiązana jest posiadać ze sobą aktualny dokument tożsamości. 

Osoby fizyczne oraz osoby prawne obowiązane są, w chwili zawarcia umowy, do przedłożenia wypisu z odpowiedniego rejestru lub ewidencji działalności gospodarczej wraz z ważnymi pełnomocnictwami notarialnymi lub poświadczonymi notarialnie. 

12. Czynsz dzierżawny wydzierżawionej nieruchomości za cały okres obowiązywania umowy dzierżawy podlega zapłacie z góry, w dwóch ratach: I rata – do dnia 28.06.2023 r. w wysokości ½ czynszu dzierżawnego (pomniejszona o wysokość wadium), II rata – do 10.08.2023 r. w wysokości ½ czynszu dzierżawnego. Płatność przelewem na rachunek bankowy Centrum Kultury „Kłobuk” w Mikołajkach, BS Węgorzewo Nr 24 9350 0001 0000 0462 2072 0001.  

13. Termin i miejsce zawarcia umowy dzierżawy ustala się na dzień 29.06.2023 r. u Organizatora Centrum Kultury „Kłobuk” w Mikołajkach ul. Kolejowa 6, 11-730 Mikołajki, pomiędzy godz. 8.00-15.00, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu dokładnej godziny. Warunkiem zawarcia umowy jest uregulowanie I raty czynszu dzierżawnego zgodnie z pkt 12 ogłoszenia i prowadzenie działalności gospodarczej na dzień podpisania umowy. 

14. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 87 421 61 46 lub mailowo: 

[email protected] – od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 14.00. 

UWAGI I ZASTRZEŻENIA: 

1) Przed przystąpieniem do przetargu uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z przedmiotem 

przetargu i projektem umowy dzierżawy. 

2) Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania przetargu bez podania przyczyny. 

3) W pozostałym zakresie obowiązują postanowienia Regulaminu przetargu ustnego (licytacji) z 

09.06.2023 r. 

Ogłoszenie umieszczono na tablicy ogłoszeń CK „Kłobuk”, na stornie internetowej CK „Kłobuk” 

www.ckkobuk.bip.gov.pl  

Załaczniki: OGŁOSZENIA O SPRZEDAZY WRAZ Z WZORAMI UMÓW dla stoisk nr 1-20.

 Strona 1 z 2 

REGULAMIN PRZETARGU USTNEGO (LICYTACJI) 

§1 

1. Organizatorem przetargu jest Centrum Kultury „Kłobuk” w Mikołajkach, z siedzibą w 

Mikołajkach, będąca zarządcą nieruchomości ozn. nr geod. 200/9 i 200/8 położonych w 

Mikołajkach, obręb Mikołajki na podstawie zawartej z Gminą Mikołajki Umowy dzierżawy nr 

GGR.6851.4.2023  z dnia 07 czerwca 2023 r.  

2. Regulamin określa zasady przeprowadzania postępowań związanych z najmem/dzierżawą miejsc 

na terenie nieruchomości ozn. nr geod. 200/9, będących w zarządzaniu Organizatora a 

stanowiących własność Gminy Mikołajki, przeznaczonych do prowadzenia działalności 

gospodarczej związanej z prowadzeniem działalności handlowej. 

3. Celem postępowania jest wyłonienie najemców/dzierżawców w sposób zapewniający jawność 

i konkurencyjność. 

§2 

1. Organizator przeprowadza postępowanie w formie przetargu ustnego (licytacji). 

2. Przetarg odbywa się w miejscu i terminie wskazanym przez Organizatora w ogłoszeniu 

o przetargu. 

3. Ogłoszenie o przetargu podawane jest do publicznej wiadomości poprzez opublikowanie co 

najmniej na stronie internetowej Organizatora oraz na tablicy ogłoszeń Organizatora na 7 dni przed 

terminem rozpoczęcia przetargu. 

4. Szczegółowy opis przedmiotu przetargu zawarty jest w ogłoszeniu o przetargu. 

§3 

1. Przetarg przeprowadza komisja przetargowa powołana w składzie minimum 3 osobowym. 

2. Wszelkie decyzje zapadają większością głosów członków komisji. W przypadku równej liczby 

głosów decyduje głos przewodniczącego komisji. 

3. Przewodniczący komisji przetargowej otwiera przetarg oraz informuje strony o: 

1) przedmiocie przetargu, 

2) cenie wywoławczej, 

3) wysokości wadium, 

4) minimalnym postąpieniu w przetargu, 

5) terminie uiszczenia czynszu najmu/dzierżawnego. 

§4 

1. Przeprowadzenie przetargu dochodzi do skutku w przypadku stawienia się przynajmniej jednego 

licytanta spełniającego wymogi, o których mowa w § 4 ust. 4, 5 i 6 oraz w § 5 ust. 1 Regulaminu. 

2. Z uczestnictwa w przetargu wyłączone są osoby: 

1) wchodzące w skład komisji przetargowej, 

2) osoby bliskie członkom komisji przetargowej, 

3) osoby, które pozostają z członkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub 

faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności 

przeprowadzonego postępowania. 

3. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające 

osobowości prawnej oraz ich pełnomocnicy, które: 

1) wpłacą wadium w terminie i wysokości wskazanej w ogłoszeniu o przetargu, 

2) stawią się w miejscu wskazanym w ogłoszeniu z dokumentem tożsamości i dowodem wpłaty 

wadium przed otwarciem przetargu. 

4. Pojedynczy licytant jest uprawniony do wylicytowania maksymalnie dwóch miejsc wyznaczonych 

do wydzierżawienia. 

5. Uczestnicy reprezentujący osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości 

prawnej oraz ich pełnomocnicy zobowiązani są do wykazania przez przedłożenie wydruku z KRS, 

iż są uprawnieni do reprezentacji. 

6. W przypadku pełnomocnika uczestniczącego w przetargu w imieniu uczestnika, przedłożą 

pełnomocnictwo w oryginale lub potwierdzone notarialnie. 

§5 

1. Uczestnik zobowiązany jest wpłacić wadium na rachunek bankowy Organizatora w terminie 

wskazanym w Ogłoszeniu o przetargu. 

2. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaksięgowane na rachunku 

bankowym Organizatora na poczet ceny. 

3. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetargu nie wygra, zostanie zwrócone niezwłocznie, 

nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia przeprowadzenia przetargu – zwrotnie na konto, 

z którego dokonano wpłaty wadium lub konto wskazane przez uczestnika pisemnie. 

4. Wadium przepada na rzecz Organizatora, jeżeli uczestnik przetargu, który wygrał, uchyli się od 

zawarcia umowy. 

§6 

1. Licytacja następuje poprzez zgłaszanie przez uczestników przetargu postąpienia wywoławczej 

stawki czynszu najmu/dzierżawy. Wysokość postąpienia określa Organizator przetargu 

w ogłoszeniu o przetargu. 

2. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia stawki czynszu brutto, dopóki – mimo 

trzykrotnego wywoływania przez prowadzącego przetargu – nie ma dalszych postąpień. 

3. Po trzykrotnym wywołaniu przez prowadzącego przetarg najwyższej zaproponowanej stawki 

czynszu brutto dalsze postąpienia nie są przyjmowane. 

4. Przetarg wygrywa uczestnik, który zaproponuje najwyższą stawkę czynszu najmu/dzierżawy. 

5. Przetarg jest ważny jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował stawkę wyższą o co najmniej jedno 

postąpienie od stawki wywoławczej. 

6. Nabywca zobowiązany jest zapłacić kwotę czynszu najmu/dzierżawnego po wygraniu przetargu, 

w terminie wskazanym w ogłoszeniu. 

§7 

1. Komisja przetargowa sporządza protokół z przetargu, który powinien zawierać: 

1) miejsce, czas, rodzaj przetargu, 

2) imiona i nazwiska osób prowadzących przetarg, 

3) wysokość ceny wywoławczej, 

4) liczbę uczestników dopuszczonych do licytacji, 

5) najwyższą cenę oferowaną za przedmiot przetargu, 

6) imię i nazwisko i miejsce zamieszkania nabywcy lub jego siedzibę, 

7) wysokość ceny nabycia i oznaczenie kwoty, jaką nabywca uiścił na poczet przetargu, 

8) wnioski i oświadczenia osób obecnych w czasie prowadzonego przetargu. 

2. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują członkowie komisji przetargowej oraz nabywca. 

3. Protokół stanowi podstawę do zawarcia umowy. 

4. Organizator przetargu zamieszcza informację o rozstrzygnięciu przetargu na swojej stronie 

internetowej.  

§8 

1. Uczestnik, który wygra przetarg zobowiązany jest do: 

1) prowadzenia działalności gospodarczej w dacie podpisania umowy, 

2) podpisania umowy w miejscu i czasie wyznaczonym przez Organizatora w ogłoszeniu 

o przetargu. 

§9 

1. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu lub jego odwołania bez 

podania przyczyny. 

2. W przypadku odwołania przetargu, wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg 

zostanie zwrócone. 

3. Regulamin obowiązuje od dnia 09.06.2023 r. 

Dyrektor Centrum 

Kultury „Kłobuk”  

Jarosław Puszko 

Skip to content