Informujemy, że od 09-03-2022 r. na zlecenie Gminy Mikołajki, firma Centrum Profilaktyki i Reedukacji „ATELIER” z Krakowa, przeprowadzać będzie ankiety (w formie elektronicznej i papierowej) wśród mieszkańców, organizacji, przedsiębiorców, służb i instytucji działających na naszym terenie. Celem badań jest przygotowanie wielopłaszczyznowej diagnozy społecznej, która będzie podstawą do przygotowania m.in. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii, z uwzględnieniem problemów behawioralnych. Udział jak największej ilości osób z naszej gminy, udzielenie rzetelnych odpowiedzi, zgodnych z faktami, jest gwarantem powodzenia przedsięwzięcia.

Diagnoza społeczna to badanie społeczności lokalnej, które służy poznaniu jej potrzeb, oczekiwań i problemów, z którymi się boryka. Przeprowadzając diagnozę wśród osób mieszkających, pracujących, na terenie gminy, sięgamy do wiedzy i doświadczeń ludzi tworzących naszą społeczność, ekspertów, a także organizacji i instytucji związanych z naszym terenem. Głos każdego mieszkańca jest dla nas ważny.

Diagnoza umożliwi nam zdobycie rzetelnej wiedzy, dzięki której będziemy dobrze orientować się w środowisku. Zdobyta w wyniku diagnozy społecznej wiedza stanowić będzie podstawę do dobrego planowania działań, stwarza także mieszkańcom przestrzeń do wyrażenia własnych potrzeb i opinii odnośnie istotnych spraw.

Pragniemy dotrzeć do wszystkich osób zainteresowanych, szczególnie dać możliwość wypowiedzenia się w sprawie potrzeb, oczekiwań i problemów, dlatego prosimy o udział jak największej liczby osób z Gminy Mikołajki w przygotowaniu Diagnozy.

Zebrane wyniki zaprezentowane zostaną społeczności i mieszkańcom uczestniczącym w badaniu. Poza tym oczekiwać będziemy również informacji zwrotnej na temat samych wyników i sposobu przeprowadzania badania. Wyniki badania będą powszechnie dostępne na stronie Urzędu i w innych zwyczajowo przyjętych formach.

Link do badania uczniów: https://mikolajkiuczniowie.webankieta.pl/

Link do ankiety dla mieszkańców: https://mikolajkimieszk.webankieta.pl/

Skip to content