Dyrektor Centrum Kultury „Kłobuk” w Mikołajkach ogłasza konkurs na stanowisko:
Głównego Księgowego/Głównej Księgowej samorządowej instytucji kultury – Centrum Kultury Kłobuk w Mikołajkach,
11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 6.

 1. Przedmiotem postępowania konkursowego jest wybór Głównego Księgowego/Głównej Księgowej Instytucji.
 2. Osoba ubiegająca się o stanowisko Głównego Księgowego/Głównej Księgowej powinna spełniać zgodnie z art. 54 ust.1 i 2 ustawy z dn. 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), następujące niezbędne wymagania:
  1. Głównym księgowym jednostki sektora finansów publicznych, zwanym dalej „głównym księgowym”, jest pracownik, któremu kierownik jednostki powierza obowiązki i odpowiedzialność w zakresie:
 • prowadzenia rachunkowości jednostki;
 • wykonania dyspozycji środkami pieniężnymi;
 • dokonania wstępnej kontroli:
  • zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
  • kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych finansowych.
 1. Głównym księgowym, z zastrzeżeniem ust.9, może być osoba, która:
  • ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
  • ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych;
  • nie była prawomocnie skazana za przestępstwo: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe, także nie była karana za przestępstwo umyślne;
  • posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
 2. znajomość programów komputerowych: księgowo-płacowych, obsługi bankowości elektronicznej, edytorów tekstów, arkuszy kalkulacyjnych, programów PŁATNIK (kadry i płace) oraz WF-FAKIR (główny księgowy);
 3. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na powyższym stanowisku;
 4. spełnia jeden z poniższych warunków:
  • ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości;
  • ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości;
 1. jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;
 2. posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów;
 3. zna przepisy prawne: ustawy o finansach publicznych, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o zamówieniach publicznych, kodeksu pracy, kodeksu postępowania administracyjnego oraz inne przepisy prawne dotyczące funkcjonowania samorządowej instytucji kultury.
 4. Wymagania dodatkowe
  • znajomość gospodarki finansowej instytucji kultury, dyscypliny finansów publicznych, planu kont, księgowości i klasyfikacji budżetowej, znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego ordynacji podatkowej;
  • doświadczenie w zakresie prowadzenia gospodarki finansowej i księgowości w sektorze finansów publicznych;
  • umiejętność interpretowania przepisów;
  • komunikatywność, wysoka kultura osobista;
 5. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
  • Prowadzenie całości spraw związanych z rachunkowością jednostki samorządowej.
  • Wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.
 6. Sporządzanie planu finansowego i sprawozdań z jego wykonania oraz bieżące dokonywanie korekt, przygotowanie harmonogramu wydatków.
 7. Sporządzanie niezbędnych dla bieżącego zarządzania przez Dyrektora instytucji kultury informacji o realizacji planu finansowego.
 8. Sporządzanie sprawozdań finansowych z przyznanej dotacji przez organizatora, prowadzenie sprawozdawczości budżetowej podatkowej instytucji.
 1. Dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym instytucji kultury, kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych, księgowanie dokumentów finansowych.
 2. Naliczania wynagrodzeń i pochodnych w tym wynikających z umów cywilnoprawnych, zaliczek podatkowych, składek, potraceń oraz terminowego ich przekazywania.
 3. Opracowanie projektów dokumentów regulujących organizację rachunkowości w instytucjach kultury.
 4. Obsługi programów PŁATNIK (kadry i płace) oraz WF-FAKIR (główny księgowy) – sporządzania, rozliczania i przesyłania drogą elektroniczną dokumentacji ZUS.
 5. Sporządzanie sprawozdań finansowych do ZUS, GUS i US oraz innych sprawozdań wymaganych odrębnymi przepisami.
 6. Należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów finansowo – księgowych.
 7. Prowadzenie ewidencji księgowej środków trwałych wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 8. Tworzenie planu kont, instrukcji obiegu dokumentów, instrukcji kasowej, instrukcji inwentaryzacji i innych zarządzeń wewnętrznych regulujących funkcjonowanie gospodarki finansowej instytucji kultury.
 9. Wykonywanie innych nie wymienionych wyżej zadań, które z mocy prawa lub przepisów wewnętrznych wydanych przez dyrektora jednostki należą do kompetencji głównego księgowego.
 10. Rozliczanie pozyskiwanych środków finansowych z innych źródeł.
 11. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku
  • Stanowisko w biurze, usytuowanym w budynku Centrum Kultury „Kłobuk” w Mikołajkach;
  • Praca w wymiarze pół etatu /4 godziny dziennie/ (możliwość elastycznego czasu pracy uzgodnionego umową);
 12. Wymagane dokumenty:
  • Życiorys (CV).
  • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o pracę.
  • Kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i posiadane kwalifikacje.
  • Oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych.
  • Oświadczenie kandydata, że nie był/a prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe, a także nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za inne umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego.
  • Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.
  • Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego.
  • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru – podpisane.
 13. Termin składania dokumentów: 8 lipca 2020, do godz. 12.00
 14. Miejsce składania dokumentów: Centrum Kultury „Kłobuk”, 11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 6.
 15. Informacji ws. konkursu udziela Jarosław Puszko – Centrum Kultury „Kłobuk” w Mikołajkach, Tel. 604 083 368, e – mail: [email protected]
Skip to content