Regulamin konkursu

  1. Organizator: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Mikołajkach
  2. Czas i miejsce konkursu: 26 kwietnia 2022 godz.10.30- czytelnia biblioteki

  3.Cele konkursu:

– zainteresowanie młodzieży poezją

– poszukiwanie literackich wzorców i ponadczasowych wartości istotnych w życiu młodego człowieka

– propagowanie piękna poezji

– rozwijanie recytatorskich i aktorskich uzdolnień młodzieży

– prezentacja poezji religijnej szerszemu kręgowi odbiorców

  4. Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów szkół   podstawowych gminy Mikołajki

  5.Każdy uczestnik przygotowuje do prezentacji jeden wiersz o charakterze religijnym, którego recytacja nie przekracza 5 minut.

   Organizator zastrzega sobie prawo do przerywania dłuższych prezentacji.

6. Recytatorzy występują w następujących kategoriach wiekowych:

   Klasy  I-III

  klasy IV-VI

  klasy VII-VIII

Karty zgłoszeniowe należy dostarczyć do 21 kwietnia 2022

7. Powołane przez organizatora jury dokona oceny prezentacji według następujących kryteriów:

 – dobór repertuaru

 – technika wykonania

 – interpretacja utworu (odpowiednie tempo, intonacja, a także dykcja, czyli poprawne wymawianie wyrazów)

– ogólny wyraz artystyczny

8. Komisja wyłoni zwycięzców w każdej kategorii wiekowej.

9. Ogłoszenie wyników odbędzie się po prezentacji wszystkich wierszy i po dokonaniu oceny prze jury.

    Werdykt jury jest niepodważalny.

10. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe i dyplomy.

11. Laureaci zostaną wytypowani do Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Poezji Religijnej i Patriotycznej w Mrągowie.

Skip to content