Reklama

Przetarg: modernizacja kotłowni

 

Centrum Kultury „Kłobuk”

Załączniki dostępne tutaj!!

______________

PYTANIE Z DNIA: Lipiec 9 10:11:47 2019

OD: CJ AUTOMATYKA mgr inż. Maciej Podsiadło

Mam pytanie odnośnie przetargu dot. modernizacji kotłowni w centrum kultury "Kłobuk". Kiedy możliwa była by wizja lokalna na miejscu w centrum?

Odpowiedź: Wizyta jak najbardziej wskazana. Godziny pracy obsługi technicznej w Centrum Kultury to 8.00 - 15.00. Ze względu na okres organizacji imprez prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny w sprawie umówienia godziny.

______________

PYTANIE Z DNIA: Lipiec 9 10:11:47 2019

OD: CJ AUTOMATYKA mgr inż. Maciej Podsiadło

Czy należy wykonać tylko projekt budowlany i wykonawczy kotłowni oraz instalacji gazowej czy też jeszcze projekt instalacji elektrycznej kotłowni?

Odpowiedź: Proszę o zapoznanie się z PFU. Sekcja "Instalacja elektryczna".

______________

PYTANIE Z DNIA: Lipiec 9 10:11:47 2019

OD: CJ AUTOMATYKA mgr inż. Maciej Podsiadło

Czy inwestor występował już bo warunki przyłączenia do sieci gazowej do przedsiębiorstwa gazowniczego bo jeśli chcecie to zadanie zrealizować jeszcze w tym roku to trzeba się pośpieszyć bo prócz wykonania projektów to czeka się jeszcze na wydanie takich warunków a one są w dużej mierze podstawą na której opiera się przy projektowaniu kotłowni i jej parametrów.

Odpowiedź: Tak, warunki przyłączenia do sieci gazowej są już wydane, a umowa z zakładem energetycznym została podpisana. Punkt odbioru jest już zainstalowany w budynku.

______________

PYTANIE Z DNIA: Piątek Lipiec 5 11:41:26 2019

OD: CJ AUTOMATYKA mgr inż. Maciej Podsiadło

Treść: Czy dokumenty dot. przetargu na modernizację kotłowni w ośrodku kultury mogą być wysłane droga elektroniczna tj oferta plus oświadczenia ? jeśli tak to na jaki mail i do kiedy?

Odpowiedź: Prosimy o przesłanie drogą poczty tradycyjnej, gdyż w przypadku e-maili nie będzie możliwe zachowanie procedur związanych z tajemnicą dotyczącą szczegółów oferty. Otwarcie kopert z ofertami następuje protokolarnie.

______________

Zamawiający :

Centrum Kultury „Kłobuk”

11-730 Mikołajki

ul. Kolejowa 6

NIP 742 18 57 546

 

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

na

 

Przebudowa instalacji kotłowni (modernizacja, wymiana pieca z olejowego na gazowy itd.) w Budynku Centrum Kultury”

 

 

Wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

 

Z A T W I E R D Z A M

 

 

 

 

 

Zamówienie objęte wsparciem ze środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich zgodnie z warunkami określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operację typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego umową o przyznaniu pomocy Nr 00001-65170-UM1620056/18.

Integralną część niniejszej SIWZ stanowią:

 1. Opis przedmiotu zamówienia – PFU - Załącznik nr 1

 2. Formularz ofertowy - Załącznik nr 2

 3. Oświadczenie - Załącznik nr 3

 4. Wzór umowy

 5. Wykaz robót

 6. Wykaz osób

 7. Oświadczenie o przynależności do GK

 8. Zobowiązanie podmiotu trzeciego

 

 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego.

Centrum Kultury „Kłobuk”

ul. Kolejowa 6

11 – 730 Mikołajki

Adres strony internetowej: www.ckklobuk.pl

 1. Tryb udzielenia zamówienia.

  1. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych zwanej dalej „ustawą PZP”.

  2. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, zwaną dalej „SIWZ”, zastosowanie mają przepisy ustawy PZP.

 2. Opis przedmiotu zamówienia.

  1. Przedmiotem zamówienia jest zadanie inwestycyjne pn. „ Przebudowa instalacji kotłowni (modernizacja, wymiana pieca z olejowego na gazowy itd.) w Budynku Centrum Kultury w formule zaprojektuj i wybuduj” w oparciu o Program funkcjonalno-użytkowy, zwane dalej „Przedmiotem Umowy”.

  2. Budynek jest wpisany indywidualnie do rejestru zabytków województwa warmińsko – mazurskiego.

  3. Zakres rzeczowy Przedmiotu Umowy obejmuje w szczególności:

   1. inwentaryzacja stanu istniejącego,

   2. wykonanie wymaganych pomiarów i badań koniecznych do opracowania rozwiązań projektowych,

   3. pozyskanie mapy do celów projektowych,

   4. opracowanie stosownie do potrzeb i ustaleń z zamawiającym roboczego wstępnego projektu budowlanego w postaci odpowiadającej szczegółowością zawartości projektu budowlanego w celu uzyskania akceptacji Zamawiającego,

   5. opracowanie materiałów do uzyskania wszelkich stosowanych wymaganych dla realizacji inwestycji uzgodnień, pozwoleń, zezwoleń, zatwierdzeń, zgłoszeń, badań, zaleceń itp. od właściwych organów lub instytucji

   6. wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego wraz z infrastrukturą techniczną wewnętrzną, zewnętrzną, niezbędnymi badaniami, inwentaryzacjami i uzgodnieniami i instalacjami wg potrzeb, spełniającego co najmniej wymagania zawarte w PFU wraz ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (STWOiR), zwanego dalej „dokumentacją” - w projekcie uwzględnić należy wymagania zamawiającego dotyczące tablicy promocyjnej – wykonanie i montaż tablicy promocyjnej jest również objęte przedmiotem niniejszego zamówienia),

   7. opracowanie planów BIOZ,

   8. wg potrzeb: opracowanie projektu organizacji ruchu,

   9. uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji administracyjnej zatwierdzającej projekt budowlany i zezwalającej na wykonanie robót budowlanych,

   10. wykonanie robót budowlanych zadania inwestycyjnego po wytyczeniu robót w terenie przez uprawnionego geodetę Wykonawcy,

   11. sporządzenie dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej Zamawiającemu,

   12. prowadzenie dziennika budowy, jeżeli jest wymagany,

   13. przygotowanie rozliczenia końcowego robót,

   14. opracowanie instrukcji obsługi i eksploatacji – 2 egzemplarze w wersji papierowej,

   15. opracowanie instrukcji p.poż. oraz oznakowanie obiektu zgodnie z instrukcją,

   16. uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji zezwalającej na użytkowanie obiektu,

   17. przekazanie zrealizowanych obiektów Zamawiającemu.

  4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi program funkcjonalno-użytkowy stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ.

  5. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.

  6. Wspólny Słownik Zamówień:

I. Klasyfikacja usług projektowych wg słownika CPV.

71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71321200-6 Usługi projektowania systemów grzewczych

II. Klasyfikacja robót budowlanych wg słownika CPV.

45000000-7 Roboty budowlane

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45331110-0- Instalowanie kotłów

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

  1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

  2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

  3. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6.

  4. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane.

  5. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę (art.29 ust 3a ustawy Pzp) osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:

   1. wykonania robót ziemnych,

   2. wykonania robót instalacyjnych elektrycznych,

   3. wykonania robót montażowych.

  6. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane w punkcie 3.10. czynności. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę ww. osób oraz kontrolowanie tego obowiązku przez Zamawiającego i przewidziane z tego tytułu sankcje określone są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do siwz.

 1. Termin wykonania zamówienia. Termin zakończenia wykonania przedmiotu umowy ustalono na dzień 23.09.2019r. wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

 2. Warunki udziału w postępowaniu.

  1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

   1. nie podlegają wykluczeniu;

    1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawców w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy (przesłanki obligatoryjne),

    2. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy także Wykonawców w przypadkach, o których mowa w art 24 ust. 5 pkt 1, ustawy (przesłanki fakultatywne):

     1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1574, 1579, 1948 i 2260) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2016 poz. 2171, 2260 i 2261 oraz z 2017r. poz. 791);

   2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

    1. sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

     1. jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

    2. zdolności technicznej lub zawodowej:

     1. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

      1. dysponuje następującymi osobami, które skieruje do realizacji zamówienia publicznego: co najmniej jedną osobę posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi (co najmniej w zakresie ograniczonym) , w rozumieniu ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.) lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; która posiada co najmniej 5 letnie doświadczenia w pełnieniu funkcji kierownika budowy lub kierownika robót. • Przez „uprawnienia” rozumie się uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w zakresie odpowiednim do realizacji przedmiotu zamówienia, wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane i aktów wykonawczych do tej ustawy lub uprawnienia budowlane wydane według wcześniejszych przepisów lub uprawnienia równoważne według przepisów kraju ich uzyskania. Zamawiający dopuszcza także odpowiadające im uprawnienia nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65).

 3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

 4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w rozdz. 5 niniejszej SIWZ w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

 5. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w rozdz. 7 niniejszej SIWZ wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:

  1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – wzór zobowiązania stanowi Załącznik Nr 7 do SIWZ.

  2. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5.

  3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

 6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

  1. Do oferty każdy wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 4 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

  2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie o którym mowa w rozdz. 9.1. niniejszej SIWZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.

  3. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców.

  4. Zamawiający żąda aby przed przystąpieniem do wykonywania zamówienia wykonawca, o ile są już znane, podał nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w roboty budowlane lub usługi. Wykonawca zawiadomi zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych lub usług.

  5. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

  6. Jeżeli zamawiający stwierdzi, że wobec danego podwykonawcy zachodzą podstawy wykluczenia, wykonawca obowiązany jest zastąpić tego podwykonawcę lub zrezygnować z powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

  7. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

  8. Zamawiający żąda aby wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. 9.1. niniejszej SIWZ.

  9. Jeżeli powierzenie podwykonawcy wykonania części zamówienia następuje w trakcie jego realizacji zgodnie z art. 36ba ustawy Pzp, wykonawca na żądanie zamawiającego przedstawia oświadczenie, o którym mowa w rozdz. 9.1. niniejszej SIWZ, lub oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia wobec tego podwykonawcy.

  10. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia - w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby - warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w rozdz. 9.1. niniejszej SIWZ.

  11. Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

  12. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

   1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

   2. potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100),

   3. wykazu osób, o którym mowa w dziale 5.1.2.2., skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacją na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.

 7. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia – Według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do SIWZ.

 8. W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126).

 9. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w dziale 9.12.1. – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 10. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

 11. Dokumenty, o których mowa wyżej powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski i powinny być wystawione nie wcześniej niż sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

 12. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. 9.1. niniejszej SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

 13. Zgodnie z art. 26 ust. 6 ustawy Pzp Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. 1 i 3, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Z 2014r. Poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

 14. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

  1. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale 9 niniejszej SIWZ (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla których dopuszczalna jest forma pisemna.

  2. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego Wykonawca winien posługiwać się numerem sprawy określonym w SIWZ.

  3. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę pisemnie winny być składane na adres: Centrum Kultury „Kłobuk” w Mikołajkach ul. Kolejowa 6, 11- 730 Mikołajki.

  4. Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: k Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , lub faksem na nr 87 421 61 46

  5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

  6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

  7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający zamieści wyjaśnienia na stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.

  8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w rozdz. 14.7 niniejszej SIWZ.

 15. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

 16. Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Jarosław Puszko Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

 17. Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 1. Termin związania ofertą.

  1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy PZP).

  2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni.

 2. Opis sposobu przygotowywania ofert.

  1. Oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty:

   1. wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy i firmy podwykonawcy;

   2. oświadczenia wymienione w rozdziale 9 niniejszej SIWZ;

   3. W przypadku wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów - Zobowiązanie tego podmiotu do oddania do dyspozycji wykonawcy niezbędnych zasobów wg załącznika nr 3 do SIWZ,

   4. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

  2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty.

  3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

  4. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

  5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję.

  6. Złożenie większej liczby ofert spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez danego Wykonawcę.

  7. Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

  8. Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Zaleca się, aby każda zapisana strona oferty była ponumerowana kolejnymi numerami, a cała oferta wraz z załącznikami była w trwały sposób ze sobą połączona (np. zbindowana, zszyta uniemożliwiając jej samoistną dekompletację), oraz zawierała spis treści.

  9. Poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) w ofercie, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

  10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego, (ul. Kolejowa 6, 11- 730 Mikołajki) i oznakować w następujący sposób: Oferta przetargowa na „Przebudowa instalacji kotłowni (modernizacja, wymiana pieca z olejowego na gazowy itd.) w budynku Centrum Kultury w formule zaprojektuj i wybuduj” nie otwierać przed 24 czerwca 2019 r. godzina 10.15 i opatrzyć nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

  11. Zamawiający informuje, iż oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), jeśli Wykonawca w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane i jednocześnie wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

  12. Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty. Brak jednoznacznego wskazania, które informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa oznaczać będzie, że wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie niniejszego postępowania są jawne bez zastrzeżeń.

  13. Zastrzeżenie informacji, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji będzie traktowane, jako bezskuteczne i skutkować będzie zgodnie z uchwałą SN z 20 października 2005 (sygn. III CZP 74/05) ich odtajnieniem.

  14. Zamawiający informuje, że w przypadku kiedy wykonawca otrzyma od niego wezwanie w trybie art. 90 ustawy PZP, a złożone przez niego wyjaśnienia i/lub dowody stanowić będą tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Wykonawcy będzie przysługiwało prawo zastrzeżenia ich jako tajemnica przedsiębiorstwa. Przedmiotowe zastrzeżenie zamawiający uzna za skuteczne wyłącznie w sytuacji kiedy Wykonawca oprócz samego zastrzeżenia, jednocześnie wykaże, iż dane informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

  15. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

   1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Centrum Kultury „Kłobuk”.

   2. kontakt do inspektora danych osobowych: Monika Bark tel 895 277 104, e - mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

  16. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowa instalacji kotłowni (modernizacja, wymiana pieca z olejowego na gazowy itd.) w budynku Centrum Kultury w formule zaprojektuj i wybuduj” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

  17. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp,

  18. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,

  19. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp,

  20. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,

  21. posiada Pani/Pan:

   1. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

   2. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*;

   3. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**;

   4. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,

  22. nie przysługuje Pani/Panu:

   1. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

   2. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

   3. na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

* Wyjaśnienie:

skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

**Wyjaśnienie:

prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego

  1. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad, jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

  2. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia, według tych samych zasad jak wprowadzanie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po potwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy oraz zgodności ze złożonymi ofertami. Koperty ofert wycofywanych nie będą otwierane.

  3. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez Narodowy Bank Polski z dnia wszczęcia postępowania.

  4. Oferta, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy PZP zostanie odrzucona (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP).

 1. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert.

  1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego przy ul Kolejowej 6, 11 – 730 Mikołajki do dnia 17 lipca 2019 r., do godziny 10:00 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale 19.10. SIWZ.

  2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

  3. Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdz. 20.1. niniejszej SIWZ zostanie zwrócona wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy PZP.

  4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego Centrum Kultury „Kłobuk” w Mikołajkach ul. Kolejowa 6, 11- 730 Mikołajki, sala Pracowni „Orange”w dniu 17 lipca 2019 r., o godzinie 10:15.

  5. Otwarcie ofert jest jawne.

  6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.

  7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie ckklobuk.bip.gov.pl informacje dotyczące:

   1. kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

   2. firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

   3. ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

 2. Opis sposobu obliczania ceny.

  1. Wykonawca określa cenę realizacji zamówienia poprzez wskazanie w Formularzu ofertowym sporządzonym wg wzoru stanowiącego Załączniki nr 2 do SIWZ łącznej ceny ofertowej brutto za realizację przedmiotu zamówienia.

  2. Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszej SIWZ.

  3. Ceny muszą być: podane i wyliczone w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

  4. Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN).

 3. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

  1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:

   1. Cena ofertowa brutto” – C;

   2. Termin gwarancji i rękojmi” – G (termin gwarancji i rękojmi za wykonanie robot nie może być krótszy niż 36 miesięcy i dłuższy niż 60 miesięcy)

  2. Powyższym kryteriom Zamawiający przypisał następujące znaczenie:

 

Cena ofertowa brutto 60%

 

Cena najtańszej oferty

C = ----------------------------------------- x 60pkt

Cena badanej oferty

 

Termin gwarancji i rękojmi - 40 %

 

Sposób przyznania punktów w kryterium „Termin gwarancji i rękojmi":

 

Zamawiający przyzna punkty w przedmiotowym kryterium w zależności od długości zaoferowanego przez Wykonawcę w formularzu oferty okresu gwarancji i rękojmi, zgodnie z następującymi zasadami:

   1. jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji i rękojmi w minimalnym wymiarze, tj. na 36 miesięcy licząc od dnia odbioru zrealizowanego zadania otrzyma 0 pkt

   2. jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji i rękojmi w wymiarze 48 miesięcy licząc od dnia odbioru zrealizowanego zadania otrzyma 20 pkt

   3. jeżeli Wykonawca zaoferuje okres gwarancji i rękojmi w wymiarze 60 miesięcy licząc od dnia odbioru zrealizowanego zadania otrzyma 40 pkt

 

W powyższym kryterium Wykonawca może uzyskać maksymalnie 40 pkt.

 

  1. Całkowita liczba punktów, jaką otrzyma dana oferta, zostanie obliczona wg poniższego wzoru:

L = C + G

gdzie:

L – całkowita liczba punktów,

C – punkty uzyskane w kryterium „Cena ofertowa brutto”,

G – punkty uzyskane w kryterium „Termin gwarancji i rękojmi”

  1. Ocena punktowa w kryterium „Cena ofertowa brutto” dokonana zostanie na podstawie ceny ofertowej brutto wskazanej przez Wykonawcę w ofercie i przeliczona według wzoru opisanego powyżej.

  2. Ocena punktowa w kryterium „Termin gwarancji i rękojmi” dokonana zostanie na podstawie terminu gwarancji wpisanego w ofercie.

  3. Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

  4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP, oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

  5. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert dokona wyboru oferty z niższą ceną (art. 91 ust. 4 ustawy PZP).

  6. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej.

 1. Informacje o formalnościach, jakie powinny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

  2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia.

  3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru Zamawiającego.

  4. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom.

  5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP.

  6. Wykonawca na dwa dni przed podpisaniem umowy przedstawi zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo – finansowy sporządzony według wzoru załączonego do SIWZ. Akceptacja harmonogramu przez Zamawiającego warunkuje podpisanie umowy. W przypadku nie przedstawienia w określonym terminie przedmiotowego harmonogramu Zamawiający naliczy kary umowne określone w §12 ust 1 pkt 2 umowy stanowiącej załącznik nr 4 do SIWZ.

 2. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  1. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany będzie do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy najpóźniej w dniu jej zawarcia, w wysokości 5 % ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

  2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

   1. pieniądzu;

   2. poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

   3. gwarancjach bankowych;

   4. gwarancjach ubezpieczeniowych;

   5. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016 r., poz. 359).

  3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych art. 148 ust. 2 ustawy PZP.

  4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie pieniężnej Zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym.

  5. Z treści zabezpieczenia przedstawionego w formie gwarancji/poręczenia winno wynikać, że bank, ubezpieczyciel, poręczyciel zapłaci, na rzecz Zamawiającego w terminie maksymalnie 30 dni od pisemnego żądania kwotę zabezpieczenia, na pierwsze wezwanie Zamawiającego, bez odwołania, bez warunku, niezależnie od kwestionowania czy zastrzeżeń Wykonawcy i bez dochodzenia czy wezwanie Zamawiającego jest uzasadnione czy nie.

  6. W przypadku, gdy zabezpieczenie, będzie wnoszone w formie innej niż pieniądz, Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji projektu ww. dokumentu. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w wysokości 70% w terminie do 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Zabezpieczenie w wysokości 30%, pozostawione zostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

 3. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach.

Wzór umowy, stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.

 1. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

  1. Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy PZP przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy PZP jak dla postępowań poniżej kwoty określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP.

  2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy PZP.

 

fbPixel