Reklama

Konkurs ofert na sprzedaż dachówki porozbiórkowej

Konkurs ofert na sprzedaż dachówki po rozbiórce dachu Centrum Kultury "Kłobuk".

 

DYREKTOR CENTRUM KULTURY "KŁOBUK" OGŁASZA PISEMNY KONKURS OFERT NA SPRZEDAŻ DACHÓWEK PO ROZBIÓRCE DACHU BUDYNKU CENTRUM KULTURY "KŁOBUK' W MIKOŁAJKACH

1. Przedmiotem sprzedaży jest 5600 sztuk dachówek porozbiórkowych z budynku Centrum Kultury "Kłobuk". Możliwość oględzin dachówek na placu Centrum Kultury "Kłobuk".

2. Inne szczegóły dotyczące przedmiotu sprzedaży uzyskać można pod nr tel./fax 87 421 61 46 lub e-mailowo pod: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

3. Cena wywoławcza 0,40 zł brutto (słownie: czterdzieści groszy PLN) za sztukę.

4. Warunki konkursu:

 

  • Oferty pisemne należy składać w terminie do dnia 7.05.2018 r. roku do godz. 15:00 w budynku Centrum Kultury "Kłobuk" ul. Kolejowa 6 w zaklejonej kopercie, oznaczonej nazwą i adresem Oferenta z dopiskiem: "Pisemny konkurs ofert na sprzedaż dachówki porozbiórkowej”.
  • Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 8.05.2018 r. o godz. 10.00 w budynku CK "Kłobuk".

 

5. Oferta powinna zawierać:

 

  • Imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę Oferenta.
  • Numer NIP lub REGON Oferenta.
  • Datę sporządzenia oferty.
  • Oferowaną cenę.
  • Oświadczenie, że Oferent zapoznał się z warunkami konkursu i przedmiotem sprzedaży oraz przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń.

 

6. Przyczyny odrzucenia oferty:

 

  • Złożenie oferty po terminie
  • Złożenie przez oferenta więcej niż jednej oferty
  • Złożenie przez oferenta oferty niższej niż cena wywoławcza.

 

7. W przypadku złożenia przez dwóch oferentów ofert w tej samej cenie, oferenci poproszeni zostaną o złożenie ofert dodatkowych (przy czym cena ofert nie może być niższa niż cena wywoławcza).

8. Nabywca, który zaoferuje najwyższą cenę nabycia zobowiązany jest do podpisania protokołu z pisemnego konkursu ofert niezwłocznie po jego zakończeniu.

9. Nabywca, który nie uiści ceny nabycia w terminie 7 dni po podpisaniu protokołu z pisemnego konkursu traci prawa wynikające z przyjęcia jego oferty.

10. Nabywca przyjmuje przedmiot sprzedaży w stanie istniejącym.

11. Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia przeddzień odbioru przedmiotu sprzedaży.

12. Centrum Kultury zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu ofert na sprzedaż przedmiotu konkursu z ważnych przyczyn na każdym jego etapie.

fbPixel