Reklama

KONKURS ofert na wyłączność sprzedaży piwa i gastronomii podczas 10 Festynów Wiejskich,

Konkurs ofert na wyłączność sprzedaży piwa i gastronomii podczas 10 Festynów Wiejskich, które odbędą się w sezonie letnim na terenie Gminy Mikołajki.


Pliki do pobrania:

 

 

Mikołajki, 16 kwietnia 2018 r.

 

Centrum Kultury „Kłobuk” w Mikołajkach

ul. Kolejowa 6; 11-730 Mikołajki

tel./faks: 87 421 61 46

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

ogłasza nabór ofert

na wyłączność sprzedaży piwa i gastronomii podczas 10 Festynów Wiejskich,

które odbędą się w sezonie letnim na terenie Gminy Mikołajki.

 

 

 1. CKKłobuk” w Mikołajkach zaprasza do składania pisemnych ofert na wyłączność sprzedaży piwa i gastronomii podczas 10 imprez plenerowych, które odbędą się:

  • Zełwągi (30 czerwca)

  • Woźnice (9 czerwca)

  • Nowe Sady (9 sierpnia)

  • Gorkło (11 sierpnia)

  • Tał /kolonia Mikołajki/ (18 sierpnia)

  • Stawek (24 sierpnia)

  • Prawdowo (9 września)

  • Olszewo (16 września)

  • Grabówka (23 września)

  • Jora Wielka (6 października)

 2. Miejscem Festynów będą tereny należące do Gminy Mikołajki – place zielone lub plaże wiejskie.

 3. Wyłączność na sprzedaż piwa i gastronomii nie obejmuje handlu oraz serwowania podczas imprez tradycyjnych/regionalnych wyrobów gastronomicznych i niealkoholowych typu: pieczywo, wędliny i wyroby garmażeryjne, sery, wyroby cukiernicze, kwas chlebowy itp., a także sprzedaży lodów, słodyczy oraz sprzedaży regionalnych/tradycyjnych wyrobów alkoholowych serwowanych przez innych wystawców.

 4. Osobą uprawnioną do kontaktowania się z oferentami jest Jarosław Puszko (telefon: 87 421 61 46 e-mail: k Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ).

 5. Ofertę należy złożyć osobiście, wysłać na adres podany poniżej w zamkniętej kopercie wraz z załącznikami z dopiskiem: Oferta na sprzedaż piwa oraz gastronomii podczas Festynów Wiejskich 2018”

 

Centrum Kultury „Kłobuk” w Mikołajkach

ul. Kolejowa 6; 11-730 Mikołajki

 

 1. Termin składania ofert upływa 11 maja 2018 r. o godz. 12.00. Oferty które napłyną po tym terminie (w tym również te nadesłane drogą pocztową), zostaną uznane za nieważne..

 2. Oceny dokona Komisja ds. wyboru oferty powołana przez Dyrektora CK w terminie 5 dni od zakończenia naboru ofert.

 3. Weryfikacji podlegać będą następujące elementy oferty:

- oferta cenowa

- doświadczenie Oferenta w zakresie organizacji dużych gastronomii podczas dużych imprez;

- jakość stoiska oraz jakość samej oferty gastronomicznej oceniana według proponowanego asortymentu.

 1. Ostatecznego wyboru oferty dokonuje dyrektor CK na podstawie opinii Komisji w terminie nie późniejszym niż do 18 maja 2018 r.

 2. Wyniki naboru zostaną ogłoszone na stronie www.ckklobuk.pl

 3. CK zobowiązuje się do podpisania umowy na wyłączność sprzedaży piwa oraz gastronomii na terenie imprez z Oferentem, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę pod względem cenowym i spełnił wymogi formalne.

 4. CK może unieważnić nabór ofert bez podania przyczyn.

_______________________________________________________
WZÓR OFERTY:

 

…………………, dnia…………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

(nazwa i adres Oferenta)

 

 

Centrum Kultury „Kłobuk” w Mikołajkach

ul. Kolejowa 6; 11-730 Mikołajki

tel./faks: 87 421 61 46

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

O F E R T A

 

Nawiązując do naboru ofert na wyłączność sprzedaży piwa i gastronomii podczas Festynów Wiejskich 2018 r. oraz zaakceptowaniu warunków naboru:

 

 1. Oferujemy kwotę netto: ……………………… zł (słownie:…………………………………………………………………………………)

w tym kwota brutto: …………………………… zł

(słownie: ……………………………………………………………………………….)

 

 1. Zobowiązujemy się do:

  - Zorganizowania ogródka piwnego, składającego się z minimum 6 zestawów tzw. ławek piwnych (ławki + stoły) oraz minimum 4 tzw. parasolów piwnych.

  - Wpłacenia kwoty deklarowanej na konto CK „Kłobuk” w terminie do 14 dni od podpisania umowy.

 

 

 

………........................................................

(podpis z podaniem imienia i nazwiska

oraz stanowiska osoby uprawnionej)

 

 

 1. Oświadczamy, że:

 

 1. Jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi, a profil działalności naszego przedsiębiorstwa jest zgodny z przedmiotem naboru ofert.

 2. Posiadamy uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu naboru ofert.

 3. Dysponujemy niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz pracownikami zdolnymi do wykonania zadania.

 4. Znajdujemy się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zadania.

 5. Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy, w miejscu  i terminie wyznaczonym przez zamawiającego.

 6. Oświadczamy, że nie zalegamy w płatnościach podatkowych w Urzędzie Skarbowym, a także nie zalegamy w płatnościach składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

 7. Oświadczamy, że znane są nam przepisy Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości   i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 8. Oświadczamy, że zagwarantujemy oznaczenie ogródków piwnych zgodnie z obowiązującym prawem, zaleceniami kierownika ochrony wskazanego przez Organizatora oraz wyposażenie ich w stoliki, ławy oraz parasole, a także zobowiązujemy się do dbania o porządek na terenie ogródka piwnego.

 9. Dystrybucja piwa będzie w kubkach jednorazowych (po uprzednim uzyskaniu zezwolenia na sprzedaż alkoholu z Gminy Mikołajki) oraz napojów niealkoholowych

 10. Sprzedaż dań grillowych, zup oraz dań typu fast food będzie w naczyniach jednorazowych

 11. Oświadczamy, że będziemy oferować do sprzedaży podczas w/w wydarzeń piwo marki/kampanii………………………………………………………

 12. Oświadczamy, że posiadamy w pełni sprawne okablowanie do urządzeń gastronomicznych i ponosimy pełną odpowiedzialność na terenie ogródka piwnego za ich eksploatację.

 13. Wszystkie strony naszej oferty i z wszystkimi załącznikami są w kolejności ponumerowane i cała oferta składa się z ……………………… stron.

 

 1. Załącznikami do niniejszej oferty są:

 

 

 

 

 

………........................................................

(podpis z podaniem imienia i nazwiska

oraz stanowiska osoby uprawnionej)

 

 

 

fbPixel