Reklama

Ogłoszenie o naborze do pracy

Ogłoszenie o naborze do pracy w  Centrum Kultury „Kłobuk” – Biblioteka  Publiczna Miasta i Gminy w Mikołajkach

 

Stanowisko: bibliotekarz ( 1 etat)

Miejsce pracy: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Mikołajkach – oddział dla dzieci

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

1. Wymagania niezbędne:

a) Wykształcenie wyższe magisterskie bibliotekarskie lub humanistyczne lub pedagogiczne;

b)  Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

c) Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku.

d) Nieposzlakowana opinia;

e) Obywatelstwo polskie, ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni  praw publicznych.

2. Wymagania dodatkowe:

a) Znajomość zagadnień z zakresu współczesnej  literatury, w tym szczególnie literatury dziecięcej.

b) Zdolności animacyjne  i organizacyjne.

c) Umiejętność pracy w zespole i dobrej organizacji pracy samodzielnej.

d) Dyspozycyjność.

e) Gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji.

f) Umiejętność organizacji imprez promujących czytelnictwo.

g) Dobra znajomość obsługi komputera, urządzeń biurowych.

h) Samodzielność, systematyczność, sumienność, kreatywność, komunikatywność.

3. Wymagania mile widziane:

a) Doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi i młodzieżą.

b) Umiejętność pisania artykułów, recenzji.

c) Wykształcenie mile widziane bibliotekarskie.

 

II. Zakres zadań wykonywanych na  w/w stanowisku:

1. Udostępnianie zbiorów bibliotecznych na miejscu i wypożyczanie na zewnątrz czytelnikom.

2. Prowadzenie dokumentacji bibliotecznej oddziału dla dzieci.

3. Prowadzenie różnorodnych form upowszechniania czytelnictwa: konkursy, spotkania , pogadanki, lekcje biblioteczne, imprezy kulturalno-edukacyjne

4. Wypożyczenia elektroniczne

5. Współpraca  środowiskowa ( współpraca ze szkołami. Przedszkolami, stowarzyszeniami)

6. Indywidualne doradztwo z zakresu doboru literatury

7. Udostępniania stanowisk komputerowych i pomoc w korzystaniu z nich (drukowanie, skanowanie, korzystanie z zasobów Internetu).

8. Inne prace wynikające z zakresu działalności Biblioteki Publicznej w Mikołajkach.

 

III. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1. Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.

2. Pełny wymiar czasu pracy.

3. Praca w systemie zmianowym oraz w soboty.

4. Możliwość rozwoju osobistego i podnoszenia kwalifikacji.

 

IV. Wymagane dokumenty.

1. List motywacyjny wraz z uwzględnieniem wymagań dodatkowych na w/w stanowisku.

2. Życiorys zawodowy – Curriculum Vitae.

3. Kserokopie dyplomów lub świadectw potwierdzających wykształcenie.

4. Kserokopie dokumentów potwierdzających staż  pracy.

5. Kserokopie referencji lub opinii w tym na potwierdzenie nieposzlakowanej opinii Kandydata.

6. Plan oferty działalności na rzecz  biblioteki skierowany do dzieci i młodzieży.

7. Oświadczenie  o stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie obowiązków na wskazanym stanowisku.

8. Oświadczenie iż kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

V. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

1. Termin:

5.05.2018

2. Sposób:

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys zawodowy

( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej) powinny być opatrzone własnoręcznie podpisaną klauzulą: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru i zatrudnienia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych(Dz.U.z 2016, poz.922 ze zmianami) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.z 2016r. poz.902 ze zmianami).

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem: dotyczy naboru na stanowisko bibliotekarza  w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy w Mikołajkach.

3. Miejsce:

Wymagane dokumenty aplikacyjne  należy składać osobiście w Centrum Kultury „Kłobuk” w Mikołajkach – sekretariat lub przesłać pocztą.

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Centrum Kultury.

 

VI. Informacje dodatkowe:

1. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi wyłącznie na oferty kandydatów, którzy spełnią wymagania niezbędne oraz złożą komplet wymaganych dokumentów.

2.Aplikacje, które wpłyną do Centrum Kultury po wyżej określonym terminie, bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

3.Kandydaci spełniający wymogi formalne zostanę pisemnie powiadomieni o terminie postępowania konkursowego.

4. Informacja o wyniku konkursu będzie  umieszczona na stronie internetowej Centrum Kultury „Kłobuk” oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Kultury „Kłobuk” w Mikołajkach.

 

Mikołajki,  3.04.2018                                   Dyrektor Centrum Kultury „Kłobuk”

Jarosław Puszko

 

fbPixel