Reklama

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty "Remont Dachu"

ZAWIADOMIENIE

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Remont pokrycia dachu Centrum Kultury ,,Kłobuk'' w Mikołajkach”

Ogłoszenie nr 502232-N-2018 z dnia 2018-01-08 r.I. Na podstawie art. 92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz. U. Z 2017 r. poz. 1579 ze zmianami) informuję, że w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Remont pokrycia dachu Centrum Kultury ,,Kłobuk'' w Mikołajkach” wybrano najkorzystniejszą ofertę:

 

Juszko Dach Paweł Juszko Jędrychowo 30 11-731 Sorkwity

 

Uzasadnienie wyboru:

1. Liczba uzyskanych punktów w kryterium:

1.1. „cena” - 60,00 pkt

1.2. „okres gwarancji” - 40.00 pkt

2. Całkowita liczba uzyskanych punktów – 100,00 pkt

3. Wykonawca spełnia warunku udziału w postępowaniu. Treść oferty odpowiada treści specifikacji istotnych warunków zamówienia.

 

II. Nazwy (firmy), siedziby oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierających punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

 

 

Nr oferty

Nazwa firmy /

siedziba i adres Wykonawcy

 

Liczba punktów w kryterium „cena”

 

Liczba punktów w kryterium „Okres gwarancji”

 

Suma

1

Spółdzielnia Wielobranżowa Niegocin ul. Mazurska 3, 11-500 Giżycko

45,01

40

85,01

2

Juszko Dach Paweł Juszko Jędrychowo 30 11-731 Sorkwity

60

40

100

fbPixel