Reklama

INFORMACJA O OTWARCIU OFERT: Remont dachu

Mikołajki, 1 lutego 2018 r.

znak CK – 1-01/02/2018

 

ZAWIADOMIENIE

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Remont pokrycia dachu Centrum Kultury ,,Kłobuk'' w Mikołajkach”

Ogłoszenie nr 502232-N-2018 z dnia 2018-01-08 r.I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Centrum Kultury „Kłobuk”

ul. Kolejowa 6, 11-730 Mikołajki

 

II. Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zamieszcza informacje dotyczące przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

1. Zamawiający informuje, że kwota jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi:  175 000 zł brutto.

2. Zamawiający, przedstawia firmy oraz adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach:

 

 

Nr oferty

Nazwa firmy /

siedziba i adres Wykonawcy

 

Cena ofertowa brutto

 

Termin wykonania zamówienia

 

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

Spółdzielnia Wielobranżowa Niegocin ul. Mazurska 3, 11-500 Giżycko

263 914,00 zł

29.06.2018 r.

72 miesiące

Zgodnie z siwz

2

Juszko Dach Paweł Juszko Jędrychowo 30 11-731 Sorkwity

197 999,74

30.04.2018 r.

72 miesiące

Zgodnie z siwz

 

 

Zamawiający informuje, że:

W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu w terminie 5 dni od zamieszczenia na stronie internetowej w/w. informacji:

- Oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

 

Wzór oświadczenia stanowi załącznik numer 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

fbPixel