Reklama

ZAPYTANIE OFERTOWE: Dostawa oleju

ZAPYTANIE OFERTOWE

z dnia 01.12.2015 r.

 

 


Do pobrania:


 

Na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej do 30000 euro pn.:

Dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb ogrzewania budynku Centrum Kultury Kłobuk w 2015 roku” CPV 09.13.51.00-5 , zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759, z późn. zm.)

 

Zamawiający:

Centrum Kultury „KŁOBUK” Mikołajki, ul. Kolejowa 6, 11-730 Mikołajki

e- mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Numer telefonu/fax: (0-87) 4219871; 4216451

 

zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

Dostawę oleju opałowego lekkiego dla potrzeb ogrzewania budynku

Centrum Kultury Kłobuk w 2015 roku”

 

 

I. Opis przedmiotu zamówienia:

 

1.Przedmiot zamówienia: dostawa oleju opałowego lekkiego na okres: 01 stycznia- 31 grudnia 2015r., w ilości ok. 35 000 litrów, o następujących parametrach:

- wartość opałowa – nie mniejsza niż 42 MJ/kg

- zawartość siarki – nie wyższa niż 0,2%

- temperatura zapłonu – powyżej 55 oC

- temperatura płynięcia – nie mniej niż -20 oC

- gęstość w temp. 15 oC – nie większa niż 860kg/m3

Zamawiający zastrzega sobie prawo zmniejszenia lub zwiększenia zamówienia w zależności od faktycznego zużycia oleju opałowego, które uzależnione będzie od warunków pogodowych.

 

2. Miejsce dostawy oleju opałowego: budynku Centrum Kultury Kłobuk , ul. kolejowa 6, 11-730 Mikołajki.

3. Dostawa odbywać się będzie sukcesywnie na podstawie zamówienia w formie telefonicznej z 2-dniowym wyprzedzeniem.

 

II. Termin realizacji zamówienia:

01 stycznia-31 grudnia 2015 r.

 

III. Wykonawca składając ofertę, składa następujące dokumenty:

 

1.Wykonawca powinien sporządzić ofertę na wymaganym formularzu ofertowym (załącznik nr 1), podając cenę producenta za 1 litr, nazwę producenta, cenę jednostkową netto, podatek VAT, cenę brutto oraz określić wysokość rabatu lub marży na 1l. paliwa.

 

2.Oferta winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy oraz podpis osoby uprawnionej lub upoważnionej do występowania w imieniu Wykonawcy, przy czym podpis musi być czytelny lub opisany pieczątką imienną.

 

3.Jako wymagany załącznik do oferty, Wykonawca winien załączyć: - zaakceptowany przez podpisanie projekt umowy (załącznik nr 2), - podpisane oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 3), - podpisane oświadczenie dotyczące jakości oferowanego paliwa (załącznik nr 4).

 

IV. Kryterium oceny ofert:

 

1.Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionych kryteriów:

Najniższa cena – 100%

 

2.Za cenę najkorzystniejszą przyjmuje się cenę najniższą liczoną w stosunku do ceny producenta.

 

3.Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przy ustaleniu ceny przedstawił wysokość marży lub stałego upustu w stosunku do ceny producenta.

 

4.Cenę producenta na dzień złożenia oferty należy udokumentować np. wydrukiem ze strony internetowej producenta.

 

5.Wykonawca przedstawi w ofercie cenę całkowitą brutto obejmującą całość przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownie. Cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania, w tym podatek VAT w ustawowej wysokości, a także inne koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia, tj. koszty transportu i rozładunku.

 

6.Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.

 

V. Istotne postanowienia umowy oraz zmiany postanowień zawartej umowy:

 

1.Cena podana w ofercie przez Wykonawcę może ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy jedynie w przypadku zmiany ceny przez producenta oraz w przypadku zmiany przepisów.

 

2.Cena sprzedaży może ulec podwyższeniu i musi ulec obniżeniu wyłącznie w przypadku podwyższenia lub obniżenia ceny paliwa przez producenta, proporcjonalnie do jego wzrostu lub obniżki (przez przedłożenie każdorazowo dokumentu stwierdzającego podwyższenie lub obniżenie dostarczonego produktu tj. do faktury Wykonawca dołączy oświadczenie cenowe hurtowej ceny zakupu produktu w dniu dostawy).

 

3.Zaoferowana w ofercie przez Wykonawcę marża lub upust nie będzie podlegała zmianie Przez okres obowiązywania umowy.

 

VI. Miejsce i termin składania ofert:

Ofertę wypełnioną na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego należy: przesłać pocztą, faksem, pocztą elektroniczną lub złożyć osobiście na adres Zamawiającego:

Centrum Kultury „KŁOBUK” Mikołajki, ul. Kolejowa 6, 11-730 Mikołajki

e- mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 grudnia 2014 r. do godziny 10:00.

 

VII. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Centrum Kultury „KŁOBUK” Mikołajki, ul. Kolejowa 6, 11-730 Mikołajki - dnia 22 grudnia 2014r. o godzinie 12:00.

 

VIII. Osoba uprawniona do kontaktów:

 

Henryk Kuzyk – tel. 87 421 64 51.

fbPixel