Reklama

WYNIK PRZETARGU. Dostawa Mobilnej Sceany Estradowej dla Centrum Kultury "Kłobuk" w Mikołajkach

OGŁOSZENIE

Centrum Kultury „Kłobuk”

11-730 Mikołajki, ul. Kolejowa 6, tel. 87 421 64 51

 

 

1. Zamawiający informuje, że w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę mobilnej sceny dla Centrum Kultury Kłobuk w Mikołajkach” wpłynęły dwie oferty, które spełniają wymagania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zmianami) ) oraz warunki ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia umieszczonych do ogłoszenia nr 28880 – 2014, zamieszczonego 24.01.2014.r:

 

a) Lumex Producent Konstrukcji Aluminiowych, 59 – 700 Bolesławiec - cena 98 193,36 zł brutto

b) Alspaw Your Aluminium Partner, 63 – 400 Ostrów Wielkopolski - cena 97 170,00 zł brutto

 

2. Zamawiające informuję, iż kierując się kryterium oceny 100% cena, wybrał ofertę b), tj.:

Alspaw Your Aluminium Partner, 63 – 400 Ostrów Wielkopolski - cena 97 170,00 zł brutto

 

 

 

 

Wywieszono dnia: 11.02.2014 r.

fbPixel